Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Cursist/ Deelnemer: Degene die daadwerkelijk de opleiding gaat volgen.
Contractant: Degene die zich aansprakelijk heeft gesteld voor betaling van de opleiding.
Annuleren: De opzegging van de opleiding door de cursist of de contractant.
Lesmateriaal: Al het door Taxiopleiding.nl verstrekte materiaal m.b.t. de opleiding zoals: cursusboek, examentrainingen, zakkaartjes, landkaarten, wetteksten, naslagwerken, losse opgaven enz.

De cursus-informatie zoals weergegeven op Taxiopleiding.nl-site en op het ingevulde of per e-mail, of per post verzonden Taxiopleiding.nl-inschrijfformulier en onderstaande voorwaarden vormen tezamen de cursusovereenkomst. Door het verzenden per e-mail, of per post van Taxiopleiding.nl-inschrijfformulier, verklaren de contractant en de cursist, onderstaande voorwaarden te kennen en te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen de cursist, de contractant en Taxiopleiding.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1. INSCHRIJFVOORWAARDEN
Bij overtekening van een specifieke datum voor een opleiding, heeft Taxiopleiding.nl de vrijheid de deelnemer in overleg bij de door de deelnemer aangegeven voorkeursdatum in te delen. Is plaatsing dan nog niet mogelijk, dan wordt in overleg een ander voorstel besproken.
De inschrijving wordt geacht door Taxiopleiding.nl te zijn aanvaard als in reactie op de inschrijving een schriftelijke bevestiging tezamen met een factuur werd verzonden. Taxiopleiding.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 8 cursisten voor 1 opleiding, de cursusdag te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk bericht, waarna hun financiële verplichtingen vervallen. Aan hen worden uiteraard geen kosten in rekening gebracht.

2. BETALINGSVOORWAARDEN
De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. De financiële verplichting van de contractant ten opzichte van Taxiopleiding.nl vervalt niet door het niet bezoeken van de cursus door de ingeschreven deelnemer. De overeengekomen cursusprijs is zonder, dan wel met BTW vrij overeenkomstig de richtlijnen van de belastingdienst. De laatste betaling dient voor het begin van de cursus te zijn voldaan. Indien de contractant een ander is dan de cursist dient de netto opleidingsprijs in één keer voldaan te worden. Bij eventuele recht op restitutie van de opleiding wordt het bedrag waar de cursist recht op heeft binnen 14 dagen na ontvangst van de creditnota per bankoverboeking op de uitsluitend door de cursist gegeven bankrekening gerestitueerd.

3. ANNULERINGS- en WIJZIGINGSVOORWAARDEN
Alleen schriftelijke (verzonden) annuleringen worden in behandeling genomen. Bij een tijdige annulering dient er een annuleringsverzoek ingediend te worden bij Taxiopleiding.nl. Als annuleringsdatum hanteert Taxiopleiding.nl de ontvangstdatum van de annulering. Een annuleringsdatum wordt door Taxiopleiding.nl altijd gerelateerd aan de datum van de cursus waarvoor de deelnemer oorspronkelijk is ingeschreven. De cursist heeft na inschrijving voor een opleiding een bedenktijd van 10 werkdagen, gedurende de bedenktijd heeft de cursist het recht om zijn inschrijving kosteloos te annuleren. Annuleren is kosteloos indien de annulering uiterlijk 1 maand voor de geplande aanvangsdatum van de levering van diensten, opleidingen en/of examens plaatsvindt. Een annuleringsvergoeding van 50% van de cursus is verschuldigd indien binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum wordt geannuleerd. Wanneer binnen één jaar opnieuw wordt ingeschreven kan het bedrag in mindering worden gebracht op de dan geldende bruto opleidingsprijs. Indien contractant tijdens de levering van diensten, examens en/of door Taxiopleiding.nl aangeboden service de overeenkomst ontbindt, is de contractant de gehele overeengekomen vergoeding verschuldigd. Er is geen opzegvergoeding verschuldigd indien de cursist komt te overlijden.
3.2 Indien de cursist als gevolg van ziekte de cursus en/of opleiding niet meer kan bezoeken kan de opzegvergoeding worden herzien. In dit geval dient er binnen één maand na de annulering een doktersverklaring te worden overgelegd. De cursist heeft eenmalig het recht om de gemiste cursus en/of opleiding opnieuw te volgen als gevolg bij eventuele ziekte, dan wel met een geldige doktersverklaring die is afgegeven door de huisarts.
3.3 Indien de cursist/contractant voor, tijdens en/of na de levering van diensten, examens en/of door Taxiopleiding.nl aangeboden service besluit om het gekozen opleidingspakket/overeenkomst te wijzigen zal er geen restitutie plaatsvinden. De gekochte opleiding/overeenkomst zal van rechtswege komen te vervallen.

4. GELDIGHEIDSDUUR OPLEIDING
Een aangekochte opleiding, opleidingspakket of losse lessen heeft een geldigheidsduur van 12 maanden. Wanneer na 12 maanden na aankoopdatum (factuurdatum) de gekozen opleiding niet is afgerond komt het gehele aankoop van rechtswege te vervallen, en zal er geen restitutie plaatsvinden.

5. GEHEIMHOUDING
Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overkomst wederkering tot geheimhouding verplicht van al het geen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is. Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zonodig een geheimhoudingsbeding op.

6. AUTEURS- EN EIGENDOMRECHT
Van het door Taxiopleiding.nl verstrekte lesmateriaal (behoudens het lesmateriaal wat ingekocht wordt) blijven alle rechten aan haar voorbehouden. Niets uit het lesmateriaal mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxiopleiding.nl. Het is niet toegestaan het lesmateriaal aan derden ter beschikking te stellen of te verkopen. Al het (op maat) gemaakte lesmateriaal blijft intellectueel eigendom van Taxiopleiding.nl.

7. AANSPRAKELIJKHEID
7.1 Taxiopleiding.nl v.o.f. en de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen dragen generlei aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade en verliezen die de contractant, cursist of derden mochten lijden in verband met of als gevolg van de niet, niet-tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Taxiopleiding.nl en/of de door haar ten behoeve van de uitvoering van de opleidingen, examens en/of diensten en/of adviezen ingeschakelde personen.
7.2 Contractant vrijwaart Taxiopleiding.nl v.o.f. en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken van de cursist of derden welke met de uitvoering van de opleidingen, examens, examens en/of diensten en/of adviezen direct of indirect samenhangen.

8. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Om een taxi opleiding te volgen bij Taxiopleiding.nl dient men geregistreerd te worden. De registratie en het beheer van de gegevens vinden plaat in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De door de cursist verstrekte gegevens worden opgenomen in het gegevensbestand van Taxiopleiding.nl, waartoe alleen Taxiopleiding.nl toegang heeft en waarvan zij eigenaar is. Taxiopleiding.nl zal de gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Taxiopleiding.nl zal de gegevens niet aan derden overdragen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de cursist. De cursist dient Taxiopleiding.nl op de hoogte te stellen van elke adres- en contactgegevens wijziging.